Νέα του Έργου

Επιλογή Επιχειρησιακών Σεναρίων και Σεναρίων Χρήσης

Posted on by Site Admin

Μια λίστα από επιχειρησιακά σενάρια και σενάρια χρήσης είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Η αναγνώριση και καθορισμός των επιχειρησιακών σεναρίων (Business Scenarios) καθώς και των περιπτώσεων χρήσης (Use Cases) αποτελούν βασικό κομμάτι ως προς την εξαγωγή της συνολικής αρχιτεκτονικής του ECOBUILDING.

Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του έργου, εξάχθηκαν τρία βασικά επιχειρησιακά σενάρια.

BSC-01: Ενεργειακή Διαχείριση της Εγκατάστασης με Γνώνομα την Πληρότητα του Χώρου και την Άνεση των Χρηστών

BSC-02: Αυτοματοποίηση του Ελέγχου της Εγατάστασης με Γνώμονα την Άνεση των Χρηστών και την Ενεργειακή Απόδοση

BSC-03: Βελτιστοποίηση Αυτοματοποιημένης Ενεργειακής Απόδοσης μέσα σε ένα πλαίσιο Επιχειρησιακής Διαχείρισης

Στη συνέχεια, τα σενάρια αναλύθηκαν, οδηγώντας σε μία λίστα από περιπτώσεις χρήσης, που με τη σειρά τους εξετάσθηκαν λεπτομερώς ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις εννοιών και ενεργειών. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν επτά διακριτές περιπτώσεις χρήσης που θα εξεταστούν στα πλαίσια του έργου συνθέτοντας το πεδίο εφαρμογής του έργου.