Νέα του Έργου

Πρώτη Προγραμματισμένη Συνάντηση στις Εγκαταστάσεις ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Posted on by Site Admin

Η πρώτη επίσημη τεχνική συνάντηση του έργου φιλοξενήθηκε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ στη Θεσσαλονίκη στις 17 Νοέμβριου 2014.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, τα μέλη της κοινοπραξίας συζήτησαν για το τεχνικό πλαίσιο του έργου σε σχέση με τις συνολικές επιχειρησιακές απαιτήσεις αλλά και τις απαιτήσεις των χρηστών, με βασικό σημείο αναφοράς την περιγραφή των πιλοτικών εγκαταστάσεων του ECOBUILDING.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην οργάνωση, σύνταξη και παράδοση των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων για τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινής διαχείρισης των πακέτων εργασίας.

Τέλος, ορίστηκε το πρόγραμμα δράσεων μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση.