Κίνητρα

Ένα από τα δομικά στοιχεία για τη θωράκιση της παγκόσμιας οικονομίας και την ανάκαμψή της από την κρίση, είναι η ενσωμάτωση μακροπρόθεσμων οραμάτων και μέτρων στις βραχυπρόθεσμες πράξεις της κυβερνητικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η πράσινη ενέργεια και η οικονομία με βάση τη χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, είναι ζωτικής σημασίας και παρέχει τον βασικό μηχανισμό για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Μέχρι και σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες παρουσιάζουν μια αύξουσα ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα σχετικά με τη χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η εμπειρία προηγούμενων ετών, αποδεικνύει ότι η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων συσχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά αλλά και τις προσωπικές επιλογές/προτιμήσεις των χρηστών του. Βάση αυτού, ορισμένες δράσεις έχουν ήδη εφαρμοσθεί με πρωτοβουλία των πολιτών και των επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου, σε ευρύτερο επίπεδο, για την εγκατάσταση φιλικών προς το χρήστη αισθητήρων και συσκευών, που θα επιτρέπουν τη λήψη ενεργειακών αποφάσεων σε σχέση με τις προτιμήσεις τους και θα οδηγούν σε συνολική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εκλείπει. Το έργο ECOBUILDING στοχεύει να γεφυρώσει αυτό τα κενό και να παρακινήσει όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους, όπως είναι οι Υπεύθυνοι Διαχειριστές Εγκαταστάσεων, οι Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών και οι Χρήστες των κτιριακών εγκαταστάσεων, να προχωρήσουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσα από μια ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής βελτιστοποίησης βασισμένη στους τελικούς χρήστες.

Επίσης, το ECOBUILDING στοχεύει να καλύψει τις επόμενες ανάγκες:

  • Ανεπάρκεια Αυτοματοποιημένης Λειτουργίας Κτιρίων: Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατά τη διάρκεια των λειτουργικών του διαδικασιών, οι οποίες να συνδυάζουν πληροφορίες από το έξυπνα δίκτυα αισθητήρων και παρέχουν πραγματικές σε χρόνο ενεργειακές λύσεις σε δύο βασικούς εμπλεκόμενους ρόλους: τους Υπεύθυνους Διαχειριστές της Εγκατάστασης και τους Τελικούς Χρήστες. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ενεργειακά φιλική συμπεριφορά του χρήστη είναι: η επιμόρφωση, το κίνητρο και ο έλεγχος.
  • Νέα ενεργειακά μοντέλα και προφίλ Κτιριακών Εγκαταστάσεων με έμφαση στις προτιμήσεις και επιλογές των Τελικών Χρηστών: Η πλειοψηφία των διαθέσιμων εργαλείων αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, οι οποίες δεν συσχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές τους δραστηριότητες σε μια εγκατάσταση. Συνεπώς, περισσότερο αποδοτικά και ρεαλιστικά εργαλεία πρέπει να αναπτυχθούν, ικανά να ενσωματώνουν σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες αλλά και τις προτιμήσεις του τελικού χρήστη για ενεργειακή εξοικονόμηση.
  • Έλλειψη ενός ενοποιημένου πλαισίου έξυπνης μέτρησης για αποδοτική παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης: Ορισμένα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ωστόσο τα περισσότερα από αυτά στερούνται της ύπαρξης ενός γενικού πλαισίου ικανού να τα ελέγχει αλλά και να ελαχιστοποιήσει την ενεργειακή κατανάλωση. Ακόμη, η διεπαφή μεταξύ των διαφορετικών τύπων αισθητήρων και συσκευών δεν είναι σαφής, ενώ δεν διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με επιπρόσθετους έξυπνους αισθητήρες.
  • Ανεπάρκεια των εργαλείων ενεργειακής ενημέρωσης και ελέγχου: Η έλλειψη των κατάλληλων και επαρκών εργαλείων οπτικοποίησης, εμποδίζουν τους χρήστες λήψης αποφάσεων από την ανίχνευση των πιθανών πηγών υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε κτίρια. Συνεπώς, νέες τεχνολογίες για Οπτική-Διαδραστική ανάλυση των δεδομένων και εφαρμογές χρήστη πρέπει να αναπτυχθούν αλλά και να ενοποιηθούν με το υπάρχον σύστημα κτιριακής διαχείρισης και συντήρησης, έτσι ώστε να επιτρέψουν τη δυναμική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.
Last Update: 13/03/2015 17:05