Επιστημονικοί & Τεχνολογικοί Στόχοι

To έργο ECOBUILDING έχει ως στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα σε επιχειρήσεις, ενσωματώνοντας ένα επεκτάσιμο και ευέλικτο έξυπνο δίκτυο αισθητήρων (αποτελούμενο από ετερογενείς αισθητήρες και συσκευές).Παράλληλα, προβλέπει τηνπαροχή ενός αποδοτικού μηχανισμού εξαγωγής και πρόβλεψης της πληρότητας στους χώρους της εγκατάστασης για τη βέλτιστη προσαρμογή των διεργασιών του κτιρίου στις συνολικές επιχειρησιακές και ενεργειακές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα υλοποιήσει ένα ενιαίο αυτοματοποιημένο σύστημα κτηρίων, ικανό να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών για τη δημιουργία έξυπνων ενεργειακών προφίλ. Παράλληλα, το ECOBUILDING θα επιτρέπει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου με τις λειτουργίες των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη την άνεση και τις προτιμήσεις τους. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα μελετήσει τη χρήση καινοτόμων αλγορίθμων για την ανάλυση και την εξαγωγή της δυναμικής συμπεριφοράς του κτηρίου μέσα από την πληρότητά του χώρου σε διαφορετικές ζώνες και επίπεδα, με βάση την πληροφορία που θα εξάγεται από ένα δίκτυο αισθητήρων.

Παράλληλα, το ECOBUILDING θα επιτρέπει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου με τις λειτουργίες των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη την άνεση και τις προτιμήσεις τους. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα μελετήσει τη χρήση καινοτόμων αλγορίθμων για την ανάλυση και την εξαγωγή της δυναμικής συμπεριφοράς του κτηρίου μέσα από την πληρότητά του χώρου σε διαφορετικές ζώνες και επίπεδα, με βάση την πληροφορία που θα εξάγεται από ένα δίκτυο αισθητήρων.Επιπλέον, το έργο έρχεται να καλύψει την έλλειψη εργαλείων ενεργειακής διαχείρισης τόσο για τους Υπεύθυνους Διαχειριστές μιας εγκατάστασης όσο και τους τελικούς χρήστες, με την υλοποίηση ενός πλήρους διαδραστικού πλαισίου που παρέχει επιπλέον κίνητρα για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς. Συνεπώς, μια σειρά εργαλείων θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν για όλους τους ρόλους χρηστών που συναντώνται σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις. Τα συστήματα διαχείρισης κτηρίων (Building Management Systems) θα ενισχυθούν με τη χρήση τεχνολογιών για Οπτική-Διαδραστική ανάλυση (Visual Analytics) των δεδομένων, τα οποία θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανές πηγές υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης στους διάφορους χώρους, ενώ οι Διεπαφικές εφαρμογές για το χρήστη θα παρουσιάζονται κυρίως μέσα από μεγάλες οθόνες στο κτήριο.

Οι βασικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται:

  • Στόχος 1- Ευφυής Ανάλυση της πληρότητας του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού προφίλ χρήστη: Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων για την εξαγωγή πληρότητας βάσει δικτύου έξυπνων αισθητήρων. Έμφαση θα δοθεί σε αξιόπιστες τεχνικές παρακολούθησης ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο για την εξαγωγή γενικευμένων, ατομικών και ομαδικών προφίλ χρηστών για τα πιλοτικά κτήρια των επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτών των προφίλ, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση της συμπεριφοράς του χρήστη σαν βασική παράμετρο για το πλαίσιο βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς που θα υλοποιηθεί.
  • Στόχος 2- Ενεργειακά Αποδοτικό Σύστημα Ευφυούς Ελέγχου και Αυτοματισμού μέσα από την ανάπτυξη συστήματος Middleware: Έρευνα και ανάπτυξη ενός αποδοτικού και έξυπνου συστήματος μετρήσεων που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση (μέσω αισθητήρων) και τον βέλτιστο έλεγχο (μέσω ελεγκτών) των κτηριακών ζωνών αλλά και τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το σύστημα (π.χ. κινήσεις χρηστών, περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αλληλεπιδράσεις χρηστών με συσκευές κτλ.) σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, καθίσταται εφικτή η δημιουργία ενεργειακών προφίλ (γενικών και εξατομικευμένων) για την ενεργειακή συμπεριφορά των χρηστών, παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα στο αυτόματο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System). Η ενσωμάτωση του συστήματος έξυπνης μέτρησης middleware στο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων είναι διττής σημασίας: α) η παροχή ενός ενιαίου και διαλειτουργικού τρόπου πρόσβασης στα δεδομένα που προέρχονται από το δίκτυο των αισθητήρων και β) η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της δυναμικής συμπεριφοράς του κτηρίου βάση του έξυπνου συστήματος μέτρησης και των ενεργειακών προφίλ με στόχο το βέλτιστο αυτοματσισμό και έλεγχο των λειτουργιών του κτηρίου.
  • Στόχος 3- Εργαλεία για την ευαισθητοποίηση των χρηστών και εργαλεία Οπτικής-Διαδραστικής ανάλυσης (Visual Analytics) των δεδομένων για το Σύστημα Λήψης Αποφάσεων: Ενίσχυση της υπάρχουσας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή κατανάλωση στις εγκαταστάσεις με την παροχή νέων εργαλείων αλλά και νέων μεθόδων οπτικοποίησης. Κύριος στόχος είναι η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων Οπτικής-Διαδραστικής Ανάλυσης για τους διαχειριστές εγκαταστάσεων που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων. Παράλληλα, διαδραστικές διεπαφές θα παρέχονται στους χρήστες της εγκατάστασης αποσκοπώντας στη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας στους χώρους εργασίας. Η πληροφορία που θα συλλέγεται από το σύστημα έξυπνων αισθητήρων θα υποστηρίζει το αυτοματοποιημένο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και θα παροτρύνει τους χρήστες να βελτιώσουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, μια σειρά από εργαλεία θα σχεδιαστούν για τη συσχέτιση των δεδομένων από το σύστημα ECOBUILDING με τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέγονται από τις εγκαταστάσεις, ενώ ιστορικά δεδομένα μετρήσεων θα ενισχύουν περεταίρω τα ενεργειακά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο το, προτεινόμενο πλαίσιο θα βελτιώσει τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και συντήρησης για τις εγκαταστάσεις.
  • Στόχος 4- Παρουσίαση και επικύρωση του ενεργειακού, ολιστικού πλαισίου του έργου για την αποδοτική και αποτελεσματική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσα από δυο ξεχωριστές πιλοτικές εφαρμογές: Έλεγχος και επικύρωση των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων για τουλάχιστον τρείς μήνες σε δύο διαφορετικές πιλοτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Το εφαρμοζόμενο σύστημα θα βασίζεται σε διαθέσιμα πρότυπα για να είναι εύκολα εμπορεύσιμο τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας έτσι την Ελλάδα βασικό συντελεστή στον τομέα παροχής πράσινων ICT λύσεων στον ενεργειακό τομέα.
Last Update: 13/03/2015 17:04