Υλικό Προώθησης

Αφίσες ECOBUILDING

Δύο διαφοερτικές εκδοχές της αφίσας ECOBUILDING είναι διαθέσιμες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο:

Αφίσα ECOBUILDING 1

Αφίσα ECOBUILDING Ελληνική Έκδοση 2

Αφίσα ECOBUILDING Αγγλική Έκδοση 2

Ενημερωτικά Φυλλάδια ECOBUILDING

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ECOBUILDING είναι διαθέσιμο, προβάλλοντας πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα κίνητρα του έργου:

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ECOBUILDING

Last Update: 20/03/2015 14:37